#.NET

#.NET MAgazin Beiträge

#.NET Success Stories

#.NET Publikationen

Architektur-Check für .Net-Anwendungen
BASTA 2020

23. September 2020

Kay Dörnemann
Nuget - Verpackt, Verteilt, Verfeinert
Basta! 2019, Mainz,

23. – 27. September 2019

Jens Lorek
Flexibel oder langsam
dotnetpro, Ausgabe 2/2014,

01. Februar 2014

Thore Kleinschmidt